• Zwroty i reklamacje

W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, Konsument może reklamować zakup w oparciu o rękojmię.

Dostępnymi opcjami dla Konsumenta są:

  • oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • odstąpienie od umowy (tylko przy wadzie istotnej),
  • żadanie wymiany towaru na nowy,
  • żadanie usunięcia wady.


Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.


Odstąpienie od umowy

Co do zasady, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Szmigiel Mariusz
Grabowo, ul. Warszawska 7
07-415 Olszewo-Borki

adres e-mail: sklep@m-szmigiel.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.